Algemene Voorwaarden van ZIPT, augustus 2010

Artikel 1 Definities

 • Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door ZIPT geboden en door de Contractant bestelde diensten.
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die in deze Annex staan beschreven.
 • Annex: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst waarin de condities van de levering van de diensten in staan beschreven. In de Overeenkomst is vermeld welke Annexen ervan deel uitmaken.
 • Apparatuur: alle ten behoeve van de te leveren Dienst aan de Contractant ter beschikking gestelde voorzieningen als bedoeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden, zoals onder andere hard- en/of software, installaties, (electronische) apparatuur, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten.
 • Contractant: de partij met wie ZIPT spreekt over de levering van Diensten, alsmede de partij met wie ZIPT een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten.
 • Certificaat: Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een Elektronische Handtekening aan een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt.
 • Content: middels of in samenhang met de Dienst of aanvullende diensten door ZIPT of derden aangeboden producten die onder meer tekst-, geluids-, data- en/of beeldbestanden alsmede software-applicaties kunnen bevatten.
 • Contentdiensten: diensten waarbij ZIPT de Klant toegang verschaft tot Content.
 • Dienst(en): de (telecommunicatie-)diensten en faciliteiten welke ZIPT volgens de Overeenkomst aan haar contractant aanbiedt.
 • Gebruikersnaam: De door ZIPT aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Contractant in combinatie met het wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van ZIPT.
 • IP-adres: een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ZIPT en Contractant inzake de levering van Diensten en welke normaliter bestaat uit meerdere documenten waarin de algemene en specifieke voorwaarden voor het leveren van diensten staan omschreven.
 • ZIPT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZIPT, statutair gevestigd te Bladel, kantoorhoudende aan de Ambachtsweg 1d, 5531 AC Bladel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17189730, danwel de vennootschap waaraan de rechten en verplichtingen van ZIPT  overeenkomstig artikel 13 zijn overgedragen.


Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en Overeenkomsten met contractanten tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en/of andere voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen ZIPT en de Contractant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
a. de Annexen;
b. eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van ZIPT zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door ZIPT worden herroepen.

3.2 Contractant is gehouden de volgende informatie te verstrekken:
a. Natuurlijke personen: op verzoek van ZIPT een identificatiebewijs als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht en een bewijs van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
b. Rechtspersonen: een uittreksel van hun registratie bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan 2 maanden.

3.3 ZIPT is gerechtigd levering van de Diensten op te schorten indien:
a. ZIPT gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de contractant en aan een door ZIPT verlangde waarborgsom of zekerheidstelling niet wordt voldaan of een incassomachtiging (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven;
b. het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat Contractant niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

Artikel 4 Dienstenniveau

4.1 (Technische) details van de Diensten staan beschreven in de relevante dienstbeschrijving die kosteloos op te vragen is bij ZIPT. ZIPT behoudt zich het recht voor de dienstbeschrijving eenzijdig aan te passen.

4.2 Het is mogelijk dat als onderdeel van een Dienst een beltegoed wordt geleverd. In geen geval, ook niet bij beëindiging van de Overeenkomst, kan de Contractant aanspraak maken op uitkering van de waarde van het beltegoed (al dan niet in geld).

Artikel 5 Nummers etc.

5.1 ZIPT is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan, danwel andere wet-, of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de aan de Contractant verstrekte nummers en dergelijke niet mogelijk is.

5.2 Contractant zal zich onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en dergelijke, voor zover dat strijdig is met het nationale nummerplan en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6 Tarieven

6.1 De tarieven welke ZIPT de Contractant voor de Diensten in rekening brengt staan vermeld bij de Overeenkomst en op www.ZIPT.nl.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent ZIPT de Contractant

a. een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruik- en bestemmingsafhankelijk tarief. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde;
b. een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief (vermeld in de Overeenkomst);
c. een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.

6.4 ZIPT is te allen tijde gerechtigd de onder artikel 6.2a genoemde soorten tarieven alsmede kortingspercentages te wijzigen. ZIPT stelt de Contractant 15 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.

6.5 ZIPT is gerechtigd het onder 6.2b genoemde soort tarief te wijzigen met inachtneming van een termijn van 1 kalendermaand. Indien Contractant het niet eens is met deze tariefsverhoging kan hij slechts de Overeenkomst beëindigen, met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan de Contractant ZIPT niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.


Artikel 7 Facturering en Betaling

7.1 ZIPT stuurt de Contractant maandelijks een factuur voor de geleverde Diensten.

7.2 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso zal de Contractant de factuur betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

7.3 Als basis voor facturering zijn de door ZIPT geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan, bindend.

7.4 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks schriftelijk, binnen 14 dagen na factuurdatum, aan ZIPT kenbaar te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting
kan pas sprake zijn na schriftelijke toestemming van ZIPT.

7.5 Indien de bezwaren na onderzoek door ZIPT ongegrond blijken is de Contractant de in redelijkheid door ZIPT gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door ZIPT gegenereerde gegevens leidend.

7.6 Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, zal deze automatisch in verzuim zijn zonder nadere ingebrekestelling. In dat geval worden alle vorderingen van ZIPT op Contractant direct opeisbaar. ZIPT heeft recht op vergoeding van de wettelijke rente over het totale uitstaande bedrag en op vergoeding van de kosten gemaakt ten behoeve van het incasseren van uitstaande bedragen. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

7.7 Elk beroep van de Contractant op verrekening met een vordering op ZIPT is uitgesloten.

Artikel 8 (Limitering van) Aansprakelijkheid

8.1 ZIPT is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar Dienst of Apparatuur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ZIPT.

8.2 In geen geval is ZIPT aansprakelijk voor de manier waarop Contractant gebruik maakt van de door ZIPT geleverde dienst(en) en/of Apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zal de Contractant ZIPT vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van het data-/internet-/spraakverkeer althans gegevens welke de Contractant verstuurt met behulp van de diensten.

8.3 Indien ZIPT als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet en/of winst) is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade van de Contractant als gevolg van het niet functioneren van een telefonisch alarm voorziening of kostenregistratie systeem is uitgesloten. Vergoeding van schade geschiedt tot maximaal EURO 5.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, en maximaal EUR 10.000 per jaar.

8.4 Alle aanspraken door Contractant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij ZIPT te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

8.5 Met betrekking tot het openbare internationale telecommunicatieverkeer zijn de verdragen, conventies en reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie van toepassing op het bepalen van de aansprakelijkheid.

8.6 Contractant zal ZIPT vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Contractant.

8.7 De Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de daarvoor toegekende nummer(s), gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en). De Contractant is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van de gegevens die door de Contractant op haar systemen worden geplaatst.

8.8 In geval van overmacht aan de zijde van ZIPT (zijnde een niet toerekenbare tekortkoming) kan de Contractant ZIPT niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien ZIPT niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade,vorst, "onwerkbaar weer", overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen van derden.

Artikel 9 Verplichtingen van de Contractant

9.1 Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van ZIPT.
Contractant zal ZIPT op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten. Zo is het de contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van ZIPT, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van ZIPT en/of overige gebruikers, e.e.a. naar het oordeel van ZIPT.

9.2 Contractant zal ZIPT alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens en/of notagegevens.

9.3 Contractant zal zich onthouden van elk handelen/nalaten jegens ZIPT dat strijd met wettelijke en/of contractuele bepalingen zal opleveren.

9.4 De Contractant zal alle medewerking verlenen aan ZIPT welke redelijkerwijze van haar verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de Diensten.

9.5 Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is kan ZIPT aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst.

9.6 De Contractant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor telefoniegebruik. Het is mogelijk dat de dienstbeschrijving hierover aanvullende concrete bepalingen bevat.

Artikel 10 Persoon- en verkeersgegevens

10.1 ZIPT verzamelt niet meer persoon- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen aangewend en slechts gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van ZIPT. De Contractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken in en te gebruiken ten behoeve van een database die ZIPT aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Het databestand van ZIPT is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage.

10.2 Onder de bedrijfsvoering wordt mede begrepen het uitvoeren van direct marketing en persoonsgerichte aanbiedingen door of in opdracht van ZIPT en het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van ZIPT en de daaraan gelieerde onderneming(en).

10.3 Tenzij Contractant schriftelijk heeft medegedeeld hier bezwaar tegen te maken, verleent hij ZIPT hierbij het recht om zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor opname in een (elektronische) telefoongids.

10.4 Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

10.5 ZIPT is gerechtigd de gegevens van Contractant (waaronder de gegevens inzake het gebruik en de afrekening van de Diensten van ZIPT) op te nemen in een geautomatiseerd bestand.

10.6 ZIPT draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 11 Afgeschermde nummers

11.1 Indien de houder van een door Contractant gekozen telefoonnummer hier om heeft verzocht bij KPN Telecom of een ander telecommunicatiebedrijf, zal het telefoonnummer van die bepaalde geadresseerde niet worden weergegeven op de factuur van de Contractant.

11.2 Geblokkeerde nummers kunnen door ZIPT gedeblokkeerd worden wanneer er een alarmnummer gebeld wordt. Naam-, adres-, postcode-, en woonplaats gegevens van de Contractant kunnen ook door ZIPT aan de hulpdiensten verstrekt worden, indien een alarmnummer gebeld is.

Artikel 12 Nummerweergave

12.1 De mogelijkheid bestaat dat het nummer van het netwerkaansluitpunt waarvandaan opgeroepen wordt dan wel een nummer waarmee een individuele Contractant kan worden geïdentificeerd, doorgegeven wordt aan het opgeroepen netwerkaansluitpunt, nog voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Overigens wordt de Contractant de mogelijkheid geboden de doorgifte van het nummer waarmee hij kan worden geïdentificeerd te blokkeren.

12.2 Iedere opgeroepen Contractant zal de mogelijkheid worden geboden om de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluitpunt te laten blokkeren. Deze blokkeringsmogelijkheid is in beginsel kosteloos. Bij herhaald gebruik van deze blokkeringsmogelijkheid door de Contractant zonder redelijk doel, kan een redelijke vergoeding door ZIPT in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Contractsoverneming

13.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van ZIPT.

13.2 Contractant verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door ZIPT van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van, danwel door ZIPT zover ZIPT of de derde nakoming van hetgeen overeen is gekomen met Contractant garandeert.

Artikel 14 Duur en beëindiging algemeen

14.1 In geval een Overeenkomst betrekking heeft op Diensten welke gebruik maken van een Carrierselectie code kan gedeeltelijke beëindiging geschieden met inachtname van de in deze voorwaarden beschreven, voor de te beëindigen Dienst toepasselijke beëindigingsbepalingen.

14.2 Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in geval:
a. de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
b. de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert;
c. de andere partij surséance danwel faillissement heeft aangevraagd, danwel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan. De beëindiging zal in de in dit artikel beschreven gevallen schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.

14.3 ZIPT is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst op te zeggen indien:
a. de Contractant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
b. ZIPT aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de Aansluiting, al dan niet door Contractant;
c. er sprake is van een overmachtsituatie veroorzaakt door een niet aan ZIPT toerekenbare tekortkoming;
d. de Contractant valse of onjuiste persoonsgegevens heeft opgegeven;
e. de Contractant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
f. er sprake is van zwaarwegende redenen waardoor dienstverlening in redelijkheid niet langer gevergd
kan worden.

14.4 ZIPT kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich een van de onder 14.3 genoemde situaties voordoet.

Artikel 15 Aanpassingen

ZIPT kan het aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteit- en/of kwantiteit overwegingen.

Artikel 16 Apparatuur/Programmatuur

16.1 De mogelijkheid bestaat dat ZIPT ten behoeve van de te leveren Dienst(en) bepaalde hard- danwel software installeert welke al dan niet bij de prijs van de overeengekomen dienstverlening is inbegrepen. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Contractant zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om ZIPT in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

16.2 Aan de Contractant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Contractant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie. Het is de Contractant niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken. ZIPT kan aan Contractant een speciaal voor de ZIPT dienstverlening geprogrammeerde voorziening verkopen.

16.3 Contractant is verplicht de Gebruikersnaam en het daaraan verbonden wachtwoord geheim te houden voor andere personen, daaronder mede begrepen, familieleden, huisgenoten, collega’s en gevolmachtigden. Contractant mag de Gebruikersnaam en het daaraan verbonden wachtwoord nergens (schriftelijk) vastleggen of op zodanige wijze bewaren dat andere personen daarvan kunnen kennisnemen. Indien Contractant weet of kan vermoeden dat de Gebruikersnaam en het daaraan verbonden wachtwoord aan een ander persoon bekend is, is hij verplicht dit onverwijld aan ZIPT te melden.

16.4 Indien ZIPT een melding als bedoeld in artikel 16.3 heeft ontvangen, zal ZIPT overgaan tot het op¬schorten van het gebruik van de door ZIPT ter beschik¬king gestelde Dienst(en) aan Contractant.

16.5 Contractant dient ervoor te zorgen dat de door hem gebruikte internet- en/of telecommunicatie dienst(en), ap¬paratuur en programmatuur geschikt en veilig zijn voor het gebruik van door ZIPT geleverde Dienst(en).

16.6 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van de Apparatuur gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Apparatuur met ZIPT zijn overeengekomen.

16.7 Het eigendom van Apparatuur zal niet aan de Contractant worden overgedragen.

16.8 Het is Contractant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Apparatuur, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te bewerken en/of beïnvloeden zonder uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van ZIPT.

16.9 Contractant zal derden die rechten doen gelden op de Apparatuur of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van ZIPT. Contractant zal tevens in dat geval ZIPT onmiddellijk inlichten.

16.10 Installatie van Apparatuur geschiedt door ZIPT of door ZIPT ingeschakelde installateurs op een met Contractant overeengekomen locatie.

16.11 De Contractant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Contractant alle gegevens en/tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.

16.12 Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.

16.13 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Apparatuur, tenzij de schade is ontstaan door aan ZIPT toe te rekenen handelen of nalaten. De schade zal gelijk zijn aan de vervangingswaarde van de Apparatuur.

16.14 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Contractant verplicht om op eerste verzoek van ZIPT daartoe, medewerking te verlenen tot het afgeven aan, dan wel het laten terugnemen door ZIPT van de Apparatuur.

Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1 Op de Overeenkomst, offertes en facturen van ZIPT is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Tenzij ZIPT en Contractant schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te s' Hertogenbosch.

Artikel 18 (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

18.1 ZIPT is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen welke voor de Contractant na de, bij de bekendmaking van de wijziging vermelde termijn van kracht worden. Wijzigingen op de Algemene Voorwaarden kunnen worden bekendgemaakt op de factuur.

18.2 Veertien dagen na bekendmaking ervan treden de wijzigingen in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.

18.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van ZIPT. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door ZIPT. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 17189730.

18.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

18.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover ZIPT eerst van kracht
worden nadat ZIPT daarvan schriftelijk door Contractant in kennis is gesteld.

18.6 De Contractant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan ZIPT. De Contractant kiest in haar relatie tot ZIPT uitdrukkelijk domicilie
op het laatste door Contractant aan ZIPT schriftelijk opgegeven adres.

18.7 De Contractant dient ingeval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling ZIPT hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 19 Levering

19.1 De door ZIPT gegeven termijnen voor levering zijn indicatief. De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Contractant en de eventuele wijzigingen danwel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Diensten. Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de gebouweigenaar.

19.2 De Diensten worden, waar van toepassing, geleverd op het adres, zoals door de Contractant schriftelijk is aangegeven. Indien de Contractant naar een ander adres verhuist dient een nieuwe Overeenkomst te worden gesloten.

Artikel 20 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

20.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum welke erop staat vermeld. De duur van de Overeenkomst, zoals deze met de Contractant overeengekomen is, staat vermeld in de Overeenkomst. De looptijd (duur) van de Overeenkomst vangt aan op de datum waarop de Aansluiting tot stand komt.

20.2 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk een periode is overeengekomen zal de Overeenkomst gelden voor een periode van 12 (twaalf) maanden.

20.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na afloop van de initiële duur van de Overeenkomst is de Overeenkomst schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

20.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 20.2 en 20.3 heeft Contractant het recht de overeenkomst te beëindigen, na verloop van minimaal 1 (één) jaar nadat de Aansluiting tot stand kwam, met inachtneming van een termijn van 8 dagen en door middel van een schriftelijke mededeling. In dat geval wordt de Contractant 50% van de overeengekomen (vaste terugkerende) maandelijkse kosten in rekening gebracht voor de overeengekomen (resterende) periode. Indien de Contractant de Overeenkomst opzegt vóór afloop van het eerste jaar (gerekend vanaf het moment dat de Aansluiting tot stand kwam) is Contractant het volledige bedrag verschuldigd van de overeengekomen (vaste terugkerende) maandelijkse kosten, voor de
volledige overeengekomen (resterende) periode.

20.5 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in de gevallen genoemd bij artikel 14.2. Indien ZIPT van deze beëindigingmogelijkheden gebruik heeft gemaakt zal de Contractant de kosten in rekening worden gebracht zoals bepaald in 20.4.

20.6 Indien ZIPT kosten heeft gemaakt voor het porteren van (telefoon-)nummers van de Contractant zal Contractant deze kosten vergoeden wanneer zij vóór het aflopen van de eerst overeengekomen periode de overeenkomst beëindigt, met inachtname van hetgeen in 20.4 en 20.5 is bepaald.